Kongsvinger Montessoriskole

Andeler


Kongsvinger Montessoriskole SA er et samvirkeforetak.

 

Kongsvinger Montessoriskole SA selger andeler pålydende kr 2.000,-. 

Andelene deles inn slik:
A-andeler: for foresatte med barn i skolen - Disse har møte-,tale og stemmerett på årsmøte.
B-andeler: Støtteandeler som kan kjøpes og eies av alle som ønsker å bidra til skolens økonomi og fremtid. Disse har møte- og talerett, men ikke stemmerett.


Foreldre som ønsker å ha barn i Kongsvinger Montessoriskole SA må kjøpe en andel pr. barn

 

Det føres protokoll over medlemmer og antall andeler.

 

Bekreftelse på kjøpt andel mottas pr. mail før andelsbevisene utstedes.


Vedtektene finnes nederst på siden.

Eierformen, Samvirkeforetak (SA)

 

Samvirkeforetak er økonomisk aktivitet hvor økonomiske resultater er vesentlig. Hovedmålet er imidlertid ikke å oppnå kapitalavkastning, men å dekke medlemmenes behov for avsetning eller forsyning av en vare eller tjeneste. Det sies derfor at samvirkeforetak arbeider med kapital, ikke for kapital. Denne modellen gir foreldre/ foresatte en trygghet i at deres innskudd/innbetalinger til skolen vil komme barna fullt til gode.

 

Medlemskap gjennom andeler gir påvirkningsmulighet og myndighet. En andel gir deg én stemme på årsmøtet (uavhengig av antall kjøpte andeler), påvirkning ved styrevalg, valg av styreleder, budsjett o.l

Demokratisk styring kjennetegner et samvirkeforetak.

I tillegg bidrar du til å opprettholde skolens grunnøkonmi.

 

Pengene innbetales til en sperret konto i Odal Sparebank. jf. vedtekter §3 og §4 (åpne vedleggs dokument under)

Skolens vedtekter
1: Andelsinnskudd betales inn på konto: 1870.47.05839


2: Andelsinnskuddet er kr 2000,- pr andel.


3: Andelene kan eies av alle men deles inn i A-andel og B-andel.


4: Firmaer, organsisasjoner eller stiftelser kan også tegne andeler, men må ha en juridisk person som ansvarlig.


5: Andeler refunderes ikke iht. vedtektene §4 organisering, siste setning. 


NB:

Det tegnes én andel pr. barn du ønsker skoleplass til (kr 2000,- x antall barn) Andelen refunderes ikke hvis eleven avslutter sin skolegang ved Kongsvinger Montessoriskole SA.


Det er viktig å skille mellom Andels-innskudd og matpenger!

Les mer om dette på søknadsskjemaunsplash